Search

Terms and Conditions Product - NL

Algemene voorwaarden voor het gebruik van PebblePad

‘Het systeem’ verwijst naar PebblePad of de organisatorische merkversie REfLECT.

Overzicht

Het creëren van items binnen elk online systeem brengt een aantal verantwoordelijkheden en wettelijke vereisten met zich mee. Je moet je ervan bewust zijn dat je verantwoordelijk bent voor je account en de legitimiteit van de daarin opgeslagen items. Je moet ook weten dat wij je informatie op veilige en toepasselijke wijze zullen behandelen.

Hoewel in dit document niet elke eventualiteit kan worden belicht, bevat het de belangrijkste verantwoordelijkheidsgebieden en schetst het hoe wij je gegevens kunnen gebruiken.

Als iets in dit document niet duidelijk is, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam (support@pebblepad.com) dat je bericht kan doorgeven aan de meest geschikte afdeling ter verduidelijking.

Jouw verantwoordelijkheden

Gebruikers van het PebblePad-systeem dienen ervoor te zorgen dat zij het niet gebruiken voor de verzending of ontvangst van materiaal dat als beledigend wordt beschouwd; in strijd met de relevante codes inzake intimidatie; verspilling van bronnen, of niet in overeenstemming met de beschikbaarstelling van het systeem voor legitieme educatieve of ontwikkelingsdoeleinden.

Voorbeelden van dergelijk onaanvaardbaar gebruik zijn het verzenden of ontvangen van materiaal dat bronnen overmatig belast; het verzenden of ontvangen van materiaal dat mogelijk schadelijk is voor het PebblePad-systeem of dat mogelijk schadelijk is voor andere gebruikers; het verzenden van tekst of afbeeldingen die als beledigend of aanstootgevend kunnen worden beschouwd; ander onaanvaardbaar gedrag dat de gebruiker, andere PebblePad-gebruikers of het PebblePad-systeem zelf in een kwaad daglicht stelt. Het aanbieden door een gebruiker van expliciete of cryptische links naar dergelijk materiaal dat elders op het internet is opgeslagen, is eveneens onaanvaardbaar.

Elke overdracht van materiaal door een gebruiker draagt de naam van de gebruiker. Elke handeling of poging van een gebruiker om via het PebblePad-systeem materiaal te verzenden dat valselijk pretendeert afkomstig te zijn van een andere gebruiker, persoon of organisatie wordt onderworpen aan passende sancties.

Gezien de mogelijkheden tot het gebruik van computerprogramma’s die schade of storingen aan het PebblePad-systeem kunnen veroorzaken, is het downloaden van programma’s via het systeem verboden. Als een gebruiker echter met dergelijke middelen een verstorend programma invoert, al dan niet bewust, behouden wij ons het recht voor om, naast eventuele andere sancties, de kosten van de noodzakelijke herstelmaatregelen en eventuele andere directe kosten voor bijvoorbeeld het opnieuw creëren van gegevens of bedrijfsonderbreking te verhalen op de gebruiker die verantwoordelijk is voor het downloaden van de software.

Als je de ontvanger bent van een PebblePad-item dat je als beledigend, ongepast of niet legitiem beschouwt, informeer Pebble Learning dan via de link ‘meld ongepaste inhoud’ onderaan het item.

Toezicht en sancties met betrekking tot PebblePad

Hoewel het telecommunicatieverkeer via dit systeem niet routinematig wordt onderschept of gecontroleerd, wordt van alle gebruikers van deze faciliteiten verwacht dat zij er op verantwoorde wijze en in overeenstemming met deze code gebruik van maken. Binnen de bepalingen van de wet is het recht voorbehouden om te allen tijde communicatie te onderscheppen en te controleren in overeenstemming met de specifieke Britse regelgeving ‘Regulation of Investigatory Powers Act’; ‘The Telecommunications (Lawful Business Practise) (Interception of Communications) Regulations’ en alle andere relevante wetgeving. Dergelijke onderschepping/controle zal normaal gesproken alleen plaatsvinden met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een relevante autoriteit, maar kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers van het PebblePad-systeem.

Gedeelde of gepubliceerde PebblePad-items die door anderen in strijd met enig deel van deze code worden gemeld, kunnen worden gemodereerd door de PebblePad-systeembeheerder of een persoon aan wie dit is gedelegeerd.

Elke vermoede overtreding van de bepalingen van deze code kan leiden tot de onmiddellijke intrekking van PebblePad-toegangsrechten en de schorsing van je account gedurende het onderzoek. Naast de sancties die van toepassing zijn op een schending van de wet, kan elke daadwerkelijke schending van de bepalingen van deze code leiden tot de tijdelijke of permanente intrekking van je PebblePad-account.

Reclame en commercieel gebruik van PebblePad

Standaard educatief en persoonlijk gebruik van PebblePad staat niet toe dat je commerciële websites maakt, advertenties plaatst of verspreidt of je bezighoudt met enige andere marketing of promotie die het karakter heeft van een commerciële activiteit. Als je van plan bent om PebblePad voor commerciële doeleinden te gebruiken, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam via support@pebblepad.com.

Jouw privacy en veiligheid

PebblePad is een persoonlijke leerruimte, waarbij iedereen eigenaar is van en controle heeft over zijn/haar account. Omdat wij je privacy en veiligheid zeer serieus nemen, kan niemand, ook een beheerder niet, andermans PebblePad-account inzien zonder de gebruikersnaam en het wachtwoord van het account te gebruiken. Om je privacy te waarborgen dien je je inloggegevens strikt vertrouwelijk te houden.

Je bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de strikte vertrouwelijkheid van je inloggegevens en voor elk oneigenlijk gebruik, aansprakelijkheid, verlies of schade als gevolg van je verzuim dit te doen. In het geval van identiteitsdiefstal dien je contact op te nemen met ons ondersteunende personeel of, als je een organisatie-account hebt, met het ondersteuningsteam van je organisatie, om hen te informeren over problemen met betrekking tot jouw privacy en veiligheid. Houd er rekening mee dat wij niet aansprakelijk zijn voor ongeoorloofd gebruik van het systeem.

We doen er alles aan om je veiligheid te garanderen; zo passen we bij het instellen van PebblePad een aantal beveiligingsopties toe om het hoogste niveau van privacy te handhaven. Deze omvatten toegang tot het systeem via een beveiligde SSL-verbinding en versleuteling van gebruikersgegevens bij het inloggen. Installaties worden gecontroleerd met ‘Tamper-tools’ om te garanderen dat wachtwoorden niet kunnen worden onderschept of geïnspecteerd.

Jouw gegevens

Om organisatorische rapportagefaciliteiten te bieden, behouden wij ons het recht voor om dataminingtechnieken te gebruiken om anonieme overzichtsinformatie over je accountactiviteit vast te leggen. Hierbij wordt geen specifieke inhoud bekeken, maar worden geaggregeerde gegevens over het algemene gebruik van het systeem verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld een rapport zijn over het aantal videobestanden dat in PebblePad is geladen of het aantal assets van een bepaald type. Geen enkele gebruiker of diens gegevens zullen worden geïdentificeerd als onderdeel van deze datamining. Wij zullen het aantal assets in je account of de frequentie van je toegang tot het systeem niet aan derden rapporteren.

Systeemontwikkeling

Wij streven ernaar om PebblePad zo goed mogelijk te maken en verwelkomen altijd suggesties voor verbetering van gebruikers of andere geïnteresseerden. Indien wij besluiten om een suggestie, functieverzoek of een deel van het systeem te ontwikkelen als een betaalde dienst, behouden wij altijd het onbeperkte eigendomsrecht over dergelijke functies en de rechten om de functies te gebruiken als onderdeel van het PebblePad-systeem, of andere systemen ontwikkeld door Pebble Learning. Wij behouden ons het recht voor om functies van het systeem zonder directe kennisgeving bij te werken, te wijzigen en aan te passen.

Beperkingen voor schadevergoeding

In geen geval is Pebble Learning aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van zakelijk verlies, verlies van kansen, verlies van gegevens, verlies van winst of voor enige andere indirecte of gevolgschade of schade die verband houdt met systemen buiten PebblePad als een indirect of secundair gevolg van enig handelen of nalaten van de Licentiegever, ongeacht of deze schade redelijkerwijs voorzienbaar of daadwerkelijk voorzienbaar was.

Onze totale aansprakelijkheid tegenover een gebruiker zal het totaal van alle door de gebruiker of diens organisatie namens de gebruiker betaalde bedragen niet overschrijden.

Wettelijke en andere bepalingen van Engels recht

Hoewel het gebruik van het internet een grotendeels ongereglementeerd medium is, zijn er een aantal wettelijke en andere bepalingen die van invloed kunnen zijn op het gebruik ervan. Hieronder volgt een selectie van bepalingen waarvan de gebruikers van deze installatie op de hoogte moeten zijn; zij zijn echter geenszins volledig. De gebruikers moeten ervan uitgaan dat elke ontdekking van een overtreding van de wet als gevolg van het gebruik van het systeem aan de bevoegde autoriteiten zal worden voorgelegd.

Wet op het misbruik van computers (Computer Misuse Act 1990)

De Computer Misuse Act 1990 maakt het strafbaar om zonder toestemming toegang te verkrijgen tot computermateriaal of een poging daartoe te ondernemen, of om computermateriaal zonder toestemming te wijzigen. Personen die veroordeeld zijn voor een overtreding onder de Computer Misuse Act kunnen een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar of een boete krijgen of beide. In de context van het gebruik van het systeem zouden de volgende voorbeelden waarschijnlijk als illegaal worden beschouwd:

  • Toegang tot vertrouwelijk materiaal zonder de juiste bevoegdheid.
  • Het verstrekken van materiaal, zoals toegangscodes of ‘hacking’-instructies waarmee anderen ongeoorloofd toegang tot beschermde of privédelen van het systeem kunnen krijgen.
  • Het bewust ontvangen (of gebruiken) van materiaal van een gebruiker die ongeoorloofd toegang tot het systeem heeft verkregen.
  • Ongeoorloofde wijziging van het systeem of van de in het systeem opgeslagen gegevens.

Wet op auteursrechtelijke ontwerpen en patenten (Copyright Designs and Patents Act 1988)

Het zonder toestemming kopiëren van software, afbeeldingen, geluiden of ander internetmateriaal is op grond van deze wet een strafbaar feit. Het doet niet ter zake of dit ongeoorloofd kopiëren gebeurt met het oog op persoonlijk gemak of voor financieel gewin. Aan overtreders kunnen onbeperkte boetes en maximaal twee jaar gevangenisstraf worden opgelegd.

Het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-gelicentieerde software, afbeeldingen, geluiden of ander internetmateriaal mag niet worden getolereerd en van gebruikers kan worden verlangd dat zij bewijzen dat het gebruik van materiaal in het systeem rechtmatig is.

Wet bescherming persoonsgegevens (Data Protection Act 1998)

Deze wet verbiedt het bewaren, verwerken of openbaar maken van persoonsgegevens van anderen op een computer of in een ‘gestructureerde’ handmatige vorm, tenzij de gebruiker van de gegevens naar behoren is geregistreerd bij de Informatiecommissaris en de beginselen inzake gegevensbescherming in acht worden genomen. Gezien de complexiteit van de wetgeving moeten alle gebruikers van het systeem voorkomen dat persoonsgegevens van andere personen worden vastgesteld, bewaard of verwerkt: dit omvat zowel het ‘uploaden’ als het ‘downloaden’ van dergelijke gegevens via internet.

Rasverhoudingen, discriminatie op grond van handicap en seksuele discriminatie

Discriminatie op grond van ras, huidskleur, nationaliteit, etnische of nationale afkomst, handicap of geslacht is onwettig krachtens de bepalingen van de wetgeving op dit gebied. Materiaal dat via het systeem wordt gepubliceerd of ontvangen en dat discrimineert of aanzet tot discriminatie is in strijd met de wetgeving.

Wetgeving inzake kinderbescherming, waaronder de Protection of Children Act 1978, de Criminal Justice Act 1988, de Criminal Justice and Public Order Act 1994 en de Criminal Justice and Immigration Act 2008

Het bezit van pornografisch of obsceen materiaal van of met minderjarigen, materiaal dat als buitensporig gewelddadig wordt beschouwd of een extreme pornografische afbeelding is strafbaar. In het kader van het persoonlijke account is dit van toepassing op de verzending, ontvangst en opslag van tekst, audio en afbeeldingen.

Wet inzake strafrecht en openbare orde (Criminal Justice and Public Order Act 1994)

Deze uiteenlopende wetgeving omvat een consolidatie van bepalingen ter bescherming van minderjarigen door het bezit van pornografisch of obsceen materiaal van of met minderjarigen, of van materiaal dat als buitensporig gewelddadig wordt beschouwd, strafbaar te stellen. In het kader van het systeem is het van toepassing op de verzending, ontvangst en opslag van tekst, audio en afbeeldingen.

Wetgeving inzake smaad

Elke publicatie van een verklaring, opmerking of insinuatie over een andere persoon of organisatie die niet wettelijk kan worden gerechtvaardigd, kan de auteur blootstellen aan een aanklacht wegens smaad. In het kader van het gebruik van het systeem is de auteur van het materiaal verantwoordelijk voor alle acties, procedures, claims en kosten die daaruit voortvloeien. Een disclaimer met deze strekking is toegankelijk bij elke gepubliceerde uitgave van het systeem.

Wet op obscene publicaties (Obscene Publications Act 1959)

De publicatie (al dan niet met winstoogmerk) van materiaal dat bestemd is om te worden gelezen, gehoord of bekeken en dat van dien aard is dat het personen die toegang hebben tot de publicatie kan verderven of corrumperen, is een strafbaar feit waarop maximaal drie jaar gevangenisstraf staat. In het kader van het gebruik van het systeem is de auteur van het materiaal verantwoordelijk voor alle acties, procedures, claims en kosten die daaruit voortvloeien. Een disclaimer met deze strekking is toegankelijk bij elke gepubliceerde uitgave van het systeem.

Telecommunicatiewet en Communicatiewet (Telecommunications Act 1984 en Communications Act 2003)

Een persoon die via het openbare telecommunicatiesysteem een bericht of ander materiaal verstuurt dat zeer beledigend, onfatsoenlijk, obsceen of bedreigend is, of een vals bericht verstuurt met het doel een ander te irriteren, verontrusten of onnodig angst aan te jagen, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit. Het internet maakt gebruik van een ‘openbaar telecommunicatiesysteem’. Een overtreding van deze wet zal leiden tot een aanzienlijke boete en/of gevangenisstraf.

Internationale wetgeving

Gebruikers van het systeem dienen zich ervan bewust te zijn dat al het materiaal dat zij creëren en verzenden potentieel wereldwijd toegankelijk is en dat dit materiaal derhalve niet in strijd mag zijn met internationale wetten of verdragen. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat materiaal dat in hun eigen land rechtmatig wordt verstrekt maar in een ander land wordt geraadpleegd, in dat ontvangende land strafbaar kan zijn.

© 2018 Pebble Learning

STAY UP TO DATE WITH ALL THINGS PEBBLEPAD

Receive the Newsletter